Privacy – Huisartsenpraktijk Polsbroek – Polsbroek

Welkom op de website van huisartsenpraktijk Polsbroek

Let op! Het telefonisch spreekuur is veranderd. U kunt de assistente bellen met de vraag of de dokter u terug wil bellen.  Zij plannen u in de agenda, en de dokter belt u dan terug.

Bij Huisartsenpraktijk Polsbroek bent u 5 dagen in de week van harte welkom. U treft er bijna altijd dezelfde huisarts: J. Kruijt. Alleen bij nascholing of vakantie is er een vervanger.

De praktijk heeft een apotheek en is gecertificeerd. Hij voldoet dus aan alle actuele kwaliteitseisen. Een groot voordeel van onze huisartsenpraktijk: maakt u 's ochtends bijtijds een afspraak, dan kunt u vaak dezelfde dag nog terecht.

Twijfelt u of u naar de dokter moet?

Twijfelt u of u naar de dokter moet? Kijk dan eerst op Thuisarts.nl voor goede informatie.

Zelfzorg - Moet ik naar de dokter - Huisartsenpraktijk Koolhoven

Of download de app 'Moet ik naar de dokter?' via de appstore/google play of de officiële site:

 

Huisartsenpraktijk Polsbroek
Jonglevenweg 1 3415 PP Polsbroek

Privacy

U leest hier hoe wij in de huisartsenpraktijk omgaan met uw persoonsgegevens en uw privacy. Daarbij houden wij ons aan de Wet op de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Deze persoonsgegevens hebben wij nodig

Wij verwerken diverse persoonsgegevens van u. Dat is nodig om u medisch goed te kunnen behandelen en voor de financiële administratie. Soms moeten wij uw persoonsgegevens verwerken vanwege de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Bijvoorbeeld omdat wij een besmettelijke ziekte moeten melden, volgens de Wet Publieke Gezondheid. 

Zo voldoen wij aan de AVG

Huisartsenpraktijk Polsbroek voldoet als volgt aan de verplichtingen op basis van de AVG:

 • Wij verzamelen uw gegevens alleen voor specifieke doelen:
  • zorgverlening;
  • doelmatig beheer en beleid;
  • ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Alle medewerkers hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling). Soms is langer bewaren noodzakelijk, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dat beoordeelt de behandelaar.
 • U krijgt informatie over de persoonsgegevens van u die wij verwerken en over het waarom daarvan. Via de huisarts, de assistente, een folder of onze website. 

Dit zijn uw rechten

Rond de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens als dat nodig is.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Dat kan overigens alleen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet belangrijk is. En als de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard hoeven te blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of via een aanvraagformulier aan ons laten weten. Ook uw vertegenwoordiger, bijvoorbeeld een schriftelijk gemachtigde, curator of mentor kan dat doen. 

Toelichting op het aanvraagformulier

Volgens de wet moeten uw medische gegevens maximaal 15 jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. Wij behandelen uw gegevens strikt vertrouwelijk. Huisartsenpraktijk Polsbroek is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Wilt u het dossier persoonlijk ophalen of machtigt u daar iemand voor, dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Bij ‘gegevens patiënt’ vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. Voor de Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) is iemand meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage in hun medisch dossier willen of een afschrift ervan willen, moeten dat dus zelf aanvragen.

Vraagt u inzage of een afschrift aan voor het medisch dossier van iemand die niet meer leeft, dan weegt mee of de overledene daarvoor zelf toestemming zou hebben gegeven. Of er moeten zwaarwegende belangen zijn om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dat betekent dat wij voor het verstrekken van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig hebben.

Er zijn echter enkele uitzonderingen. Er kan een wettelijke reden zijn waarom de huisarts zijn zwijgplicht moet doorbreken. Of er wordt gevreesd voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners, bijvoorbeeld met de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens van de huisarts krijgt.

Uitwisseling gegevens met de huisartsenpost (HAP)
Huisartsenpraktijk Polsbroek wisselt via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP) uit. Dat gebeurt alleen als u daarvoor gericht toestemming hebt gegeven. Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt de HAP informatie daarover met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen. 

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts uw medische geschiedenis kent. Die staat in uw patiëntendossier. Als u zich laat inschrijven bij een nieuwe huisarts zal deze het dossier bij ons digitaal opvragen.

U kunt het originele dossier niet meekrijgen, maar u hebt wel altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

Vraag of klacht rond de verwerking van uw persoonsgegevens of privacy?

Heeft u een vraag of een klacht, bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of over hoe wij met uw medische gegevens omgaan? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.